Σκέψεις για την ενίσχυση της θεσμικής λειτουργίας του Δήμου του Σταύρου Μ. Θεοδωράκη

0

Επιλέγω να είμαι ανεπίκαιρος …

Δύο χρόνια μετά την εκλογή των νέων δημοτικών αρχών, είναι καιρός να αρχίσουμε να διαβουλευόμαστε για θέματα που αφορούν τη θεσμική λειτουργία των δήμων μας.

Να μας απασχολήσει σοβαρά η ενίσχυση της θεσμικής λειτουργίας τους.

Αποτελεί το θεμέλιο χρηστής και επιτυχημένης διοίκησης.

Σε αυτό το πλαίσιο, πρώτο μεγάλο βήμα, ο κώδικας συμπεριφοράς αιρετού του Δήμου.

Εγώ μερικές σκέψεις παραθέτω.

 

Ο αιρετός του Δήμου οφείλει:

 • Nα λειτουργεί στο πλαίσιο της νομιμότητας και σύμφωνα με την εντολή που του ανέθεσε το εκλογικό σώμα των δημοτών.
 • Να είναι υπεύθυνος έναντι της κοινωνίας του Δήμου στο σύνολό της και όχι μόνο έναντι των εκλογέων που τον ψήφισαν.
 • Κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων του να σέβεται τις αρμοδιότητες και τις προνομίες κάθε άλλου φορέα πολιτικής εντολής ή δημοσίου λειτουργού.
 • Να απέχει από την ενθάρρυνση ή την συμβολή, και να αντιτίθεται στην παραβίαση των αρχών του παρόντος κώδικα από κάθε άλλον πολιτικό ή δημόσιο υπάλληλο κατά την άσκηση των καθηκόντων του.
 • Να μην ασκεί τις αρμοδιότητές του και να μη κάνει χρήση των προνομίων που συνδέονται με το αξίωμά του με σκοπό ιδιώτες ή ομάδες ιδιωτών να αποκτήσουν άμεσο ή έμμεσο προσωπικό πλεονέκτημα.
 • Να μην ασκεί τις αρμοδιότητές του και να μη κάνει χρήση των προνομίων που συνδέονται με το αξίωμά του με γνώμονα το δικό του άμεσο ή έμμεσο προσωπικό συμφέρον.
 • Όταν υπάρχουν προσωπικά του άμεσα ή έμμεσα συμφέροντα στο πλαίσιο διαδικασιών που αποτελούν αντικείμενο διερεύνησης και λήψης απόφασης, είτε από το Δημοτικό Συμβούλιο είτε από δημοτικό εκτελεστικό όργανο, να δηλώνει με σαφήνεια αυτά τα συμφέροντα του πριν από την συζήτηση και την ψηφοφορία και να απέχει από αυτήν.
 • Να απέχει από την άσκηση άλλων πολιτικών αξιωμάτων που εμποδίζουν την άσκηση της εντολής του δημοτικού αιρετού.
 • Να απέχει από την άσκηση αξιωμάτων, επαγγελμάτων, εντολών ή  εργασιών που περιλαμβάνουν έλεγχο των αρμοδιοτήτων του ως αιρετού ή που, σύμφωνα με τις αρμοδιότητές του, έχει το καθήκον να ασκήσει ο ίδιος έλεγχο.
 • Κάθε απόφασή του να είναι πλήρως αιτιολογημένη και τεκμηριωμένη, και να ενσωματώνει σε αυτήν όλα τα στοιχεία που οδήγησαν στην λήψη της.
  Σε περίπτωση απουσίας νομοθετικών κανόνων η αιτιολογία να περιλαμβάνει τα στοιχεία που αποδεικνύουν τον αναλογικό, ισότιμο και συμβατό με το δημόσιο συμφέρον χαρακτήρα της απόφασής του.
 • Κατά την εκτέλεση των αρμοδιοτήτων του, να απέχει από κάθε μορφή ενεργητικής ή παθητικής δωροδοκίας και  εγγυάται την χρηστή διαχείριση του δημοσίου χρήματος.
 • Κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων του, να απέχει από κάθε πράξη που οδηγεί στην εκτροπή των πόρων του Δήμου από τον σκοπό τους καθώς και από κάθε ενέργεια που έχει ως στόχο την χρήση των πόρων αυτών για άμεσους ή έμμεσους προσωπικούς σκοπούς.
 • Κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων του να απέχει από την λήψη αποφάσεων που θα εξασφαλίζουν μελλοντικό προσωπικό επαγγελματικό πλεονέκτημα μετά την λήξη της θητείας του.
 • Να απαντά επιμελώς σε κάθε αίτηση των πολιτών σχετικά με τις ενέργειές του, τις επιδόσεις ή την λειτουργία των υπηρεσιών των οποίων θα είναι υπεύθυνος.
 • Να ενθαρρύνει και να αναπτύσσει κάθε δράση που ευνοεί την διαφάνεια στην άσκηση των αρμοδιοτήτων το ίδιο και στην λειτουργία των υπηρεσιών στις οποίες θα είναι υπεύθυνος.
 • Να μη συμβάλλει σε πρόσληψη ή προαγωγή προσωπικού με βάση αρχές που δεν αναγνωρίζουν τα προσόντα και τις επαγγελματικές δεξιότητες ή με σκοπούς διαφορετικούς από τις ανάγκες της υπηρεσίας.
 • Να απέχει από το να ζητά ή να απαιτεί από έναν δημόσιο υπάλληλο την εκτέλεση οποιασδήποτε πράξης ή παράλειψης από την οποία μπορεί να παραχθεί άμεσο ή έμμεσο προσωπικό όφελος ή που επιτρέπει ένα πλεονέκτημα σε άτομο ή ομάδα ατόμων με σκοπό να αποκτήσουν άμεσο ή έμμεσο προσωπικό όφελος.
 • Στο πλαίσιο της άσκησης των καθηκόντων του να προσπαθεί διαρκώς να αξιοποιήσει  τον ρόλο και τα καθήκοντα των υπηρεσιών του Δήμου.
 • Να ενθαρρύνει και να αναπτύσσει κάθε μέτρο που στοχεύει στην βελτίωση των υπηρεσιών του Δήμου των οποίων θα είναι υπεύθυνος καθώς και στην κινητοποίηση του προσωπικού τους.
 • Να απαντά με τρόπο επιμελή, ειλικρινή και πλήρη σε κάθε αίτημα πληροφόρησης εκ μέρους των μέσων μαζικής ενημέρωσης σχετικά με την άσκηση των αρμοδιοτήτων του εξαιρουμένων των εμπιστευτικών πληροφοριών ή των πληροφοριών σχετικά με την ιδιωτική ζωή του η την ιδιωτική ζωή άλλου.
 • Να ενθαρρύνει και να αναπτύσσει κάθε μέτρο που ευνοεί την διάχυση στα μέσα μαζικής ενημέρωσης της πληροφορίας σχετικά με τα καθήκοντά του, την άσκησή τους και την λειτουργία των υπηρεσιών που θα βρίσκονται υπό την ευθύνη του.

 

Αφήστε μια απάντηση

Παρακαλώ εισάγετε το σχόλιό σας!
Εισαγάγετε εδώ το όνομά σας