Αναστηλώνεται και διασώζεται η οικία του Παύλου Μελά

0
Ç ðïëéôéóôéêÞ áíÜðôõîç ôçò ÷þñáò ìáò êáôÝ÷åé õøçëÞ èÝóç áíÜìåóá óôéò ðñïôåñáéüôçôåò ôçò ÊõâÝñíçóçò êáé ãéá ôçí åðßôåõîç áõôïý ôïõ óêïðïý áíáðôýóóåé ñåáëéóôéêÝò ðïëéôéêÝò, ìå áðôÜ êáé ìåôñÞóéìá áðïôåëÝóìáôá, áíôéëáìâáíüìåíç ôçí éóôïñéêÞ êëçñïíïìéÜ ùò Ýíá äïìéêü óôïé÷åßï ôçò ÅèíéêÞò ìáò ôáõôüôçôáò. ÅìâëçìáôéêÞ äñÜóç, áðïôåëåß ç áíáóôÞëùóç ôçò éóôïñéêÞò ïéêßáò ôïõ ÌáêåäïíïìÜ÷ïõ Þñùá Ðáýëïõ ÌåëÜ, ôï ïðïßï ðñïåôïßìáæå áðü ìçíþí ôï Õðïõñãåßï ÅèíéêÞò ¶ìõíáò, ìå ôç êïìâéêÞ óõíäñïìÞ ôçò Õðïõñãïý Ðïëéôéóìïý êáé Áèëçôéóìïý ê. Ëßíáò Ìåíäþíç. Ôï ìïíáäéêü áõôü ìíçìåßï äéáöýëáîçò ôïõ éóôïñéêïý áðïèÝìáôïò ôïõ ¸èíïõò ìáò, ðåñéÞëèå óôçí éäéïêôçóßá ôïõ Õðïõñãåßïõ ÅèíéêÞò ¶ìõíáò êáôüðéí äùñåÜò ôçò åããïíÞò ôïõ Ðáýëïõ ÌåëÜ ê. Íáôáëßáò Éùáííßäïõ, ç ïðïßá äéáôçñåß ôç ìáêñÜ ðáñÜäïóç ôçò ïéêïãåíåßáò ôçò, ãéá ðñïóöïñÜ êáé áíéäéïôåëÞ áãÜðç ôçò ôçí Ðáôñßäá. Ç õëïðïßçóç ôïõ Ýñãïõ, ðïõ èá áðïôåëåß åðßôåõãìá éäéáßôåñçò éóôïñéêÞò áëëÜ êáé êáëëéôå÷íéêÞò/áñ÷éôåêôïíéêÞò áîßáò, áíáìÝíåôáé íá ïëïêëçñùèåß åíôüò ôïõ ôñÝ÷ïíôïò Ýôïõò êáé áõôü ïöåßëåôáé óå êáèïñéóôéêü âáèìü óôçí åõãåíéêÞ ÷ïñçãßá ôçò ÁóôéêÞò Ìç ÊåñäïóêïðéêÞò Åôáéñåßáò ÄñÜìáò «Êýêëùø».

Ο Δήμος Κηφισιάς, ο Δήμαρχος Γιώργος Θωμάκος και η τοπική κοινωνία μας, εκφράζουν την μεγάλη ικανοποίηση τους, διότι η ιστορική οικία του Μακεδονομάχου Παύλου Μελά, επί της οδού Τατοίου, από όπου ξεκίνησε το 1904 ο ήρωας για τον Μακεδονικό Αγώνα, περιήλθε στην ιδιοκτησία του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας κατόπιν δωρεάς της εγγονής του Παύλου Μελά κας Ναταλίας Ιωαννίδου, όπως ανακοινώθηκε πρόσφατα από το Υπουργείο.

Η κοινή λαχτάρα και το όραμα όσων σκεφτόμαστε εθνικά, δείχνει επιτέλους να παίρνει «σάρκα και οστά». Το σπουδαιότερο ιστορικό μνημείο του Δήμου μας, ήδη αναστηλώνεται και πλέον διασώζεται με ταχύρρυθμες εργασίες.

Συγχαίρουμε και ευχαριστούμε με συγκίνηση:

  1. Την κα Ιωαννίδου για την ύψιστη προσφορά στο Έθνος, δωρεάς της οικίας.
  2. Την Υπουργό Πολιτισμού και Αθλητισμού κα Λίνα Μενδώνη και τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου, μεταξύ άλλων και για την Τεχνική Έκθεση που τώρα υλοποιείται.
  3. Τον Υφυπουργό Εθνικής Άμυνας, Στρατηγό ε.α. Επίτιμο Αρχηγό Γ.Ε.Σ Αλκιβιάδη Στεφανή για την εργώδη και συστηματική προσπάθεια του που στέφθηκε με επιτυχία.
  4. Την Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρία Δράμας «Κύκλωψ» για την ευγενική χορηγία του έργου.

Πλήθος φορείς, προσωπικότητες και απλοί πολίτες συνέβαλαν διαχρονικά στην ευαισθητοποίηση για τη διάσωση του μεγάλου μνημείου. Όλοι αισθανόμαστε δικαίωση και ενδεικτικά αναφέρουμε το Σωματείο «ΚΑΠΕΤΑΝ ΜΙΚΗΣ ΖΕΖΑΣ – Σωματείο Φίλων Παύλου Μελά» και τον Σύλλογο Ευζώνων Προεδρικής Φρουράς «Ο ΕΥΖΩΝ».

Ο Δήμος Κηφισιάς δηλώνει ότι βρίσκεται στην διάθεση κάθε αρμοδίου κρατικού φορέα, για οποιαδήποτε συνδρομή μας τώρα, ή στο μέλλον, ως προς τον στόχο της ανάδειξης και αξιοποίησης του μνημείου. Στον κατάλληλο χρόνο θα υποβάλει αρμοδίως σχετικές προτάσεις.

 

Αφήστε μια απάντηση

Παρακαλώ εισάγετε το σχόλιό σας!
Εισαγάγετε εδώ το όνομά σας