Ανακοινώθηκαν οι Αντιδήμαρχοι στον Δήμο Λυκόβρυσης-Πεύκης

0

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΡΙΣΜΟΥ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΩΝ- ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗΣ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ

Ο Δήμαρχος Λυκόβρυσης– Πεύκης

Έχοντας υπόψη :

 1. Τις διατάξεις του άρθρου 59 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α’/07-06-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως αντικαταστάθηκε από την παρ. 1 του άρθρου 68 του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133/τ.Α’/19-07-2018) Πρόγραμμα Κλεισθένης Ι, αναφορικά με τον ορισμό των Αντιδημάρχων και την αναπλήρωση του Δημάρχου και από το άρθρο 5 του Ν.4623/2019 (ΦΕΚ 134/τ.Α’/09-08-2019).
 2. Τις διατάξεις του άρθρου 2 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
 3. Την υπ’ αριθ. 28549/16-04-2019 (ΦΕΚ 1327/τ.Β’/17-04-2019) απόφαση του ΥΠ.ΕΣ. «Πρωτοβάθμιοι και Δευτεροβάθμιοι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης της Χώρας, σύμφωνα με τον Ν. 3852/2010, όπως ισχύει».
 4. Τις διατάξεις του άρθρου 92 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α’/07-06-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 33 του Ν. 4483/2017 (ΦΕΚ 107/τ.Α’/31-07-2017) και της παρ. 3 ε’ του άρθρου 3 του Ν. 4051/2012 (ΦΕΚ 40/τ.Α’/29-02-2012) αναφορικά με την αντιμισθία.
 5. Τα επίσημα πληθυσμιακά δεδομένα της τελευταίας απογραφής έτους 2011 της απόφ. ΓΠ-191/18-03-2014 (ΦΕΚ 698/τ.Β’/20-03-2014) για τον Δήμο Λυκόβρυσης Πεύκης, σύμφωνα με τα οποία ο πληθυσμός του ανέρχεται στους 31.153 κατοίκους.
 6. Το γεγονός ότι ο Δήμος Λυκόβρυσης Πεύκης έχει δύο (2) Δημοτικές Ενότητες.
 7. Το γεγονός ότι στο Δήμο μπορούν να οριστούν πέντε (5) Αντιδήμαρχοι.
 8. Την υπ’ αριθ. 82/59633/20-08-2019 εγκύκλιο του ΥΠ.ΕΣ. σχετικά με Ορισμό Αντιδημάρχων.
 9. Το από 03-09-2019 Πρακτικό της Δημοτικής Παράταξης «Λυκόβρυση Πεύκη 2020» περί έγκρισης ορισμού Αντιδημάρχου (αριθ. πρωτ. στο Δήμο 19152/03-09-2019).
 10. Τον Οργανισμό Εσωτερικών Υπηρεσιών (Ο.Ε.Υ.) του Δήμου Λυκόβρυσης-Πεύκης που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 183/τ.Β’/31-01-2019.
 11. Τις υπηρεσιακές ανάγκες του Δήμου

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Ορίζει τους κατωτέρω Δημοτικούς Συμβούλους ως Αντιδημάρχους του Δήμου Λυκόβρυσης Πεύκης, με θητεία μέχρι 04-10-2020, εντός της τρέχουσας δημοτικής περιόδου, μεταβιβάζοντας σε αυτούς αρμοδιότητες ως εξής :

 1. Ορίζει ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ τον Δημοτικό Σύμβουλο της πλειοψηφίας ΤΣΕΛΕΝΤΑ ΑΝΤΩΝΙΟ, και του μεταβιβάζει τις παρακάτω αρμοδιότητες:
 • Ανάθεση αρμοδιότητας υπογραφής κάθε είδους ληξιαρχικής πράξης.
 • Υπογραφή με εξουσιοδότηση Δημάρχου των Βεβαιώσεων μόνιμης κατοικίας.
 • Του ανατίθεται η αρμοδιότητα της υποχρέωσης ενυπόγραφης λήψης γνώσης των υποδείξεων του τεχνικού ασφαλείας και του γιατρού εργασίας, καθώς και της λήψης των απαραίτητων μέτρων, ώστε να εξασφαλίζεται σε κάθε περίπτωση η ασφάλεια και η υγεία των εργαζομένων στο Δημοτικό Κατάστημα Πεύκης καθώς και στο ΚΕΠ Πεύκης.
 • Του ανατίθεται η αρμοδιότητα ορισμού επιτροπών εργαζομένων για την εφαρμογή των μέτρων, που αφορούν στις πρώτες βοήθειες, στην πυρασφάλεια, στην εκκένωση των χώρων κ.λπ., στο κτήριο της υπευθυνότητάς του, μέσα στο πλαίσιο της συνεργασίας του με τον τεχνικό ασφαλείας, τον γιατρό εργασίας και τις αρμόδιες υπηρεσίες για τα θέματα ασφαλείας και υγείας των εργαζομένων (πρώτες βοήθειες, πυρασφάλεια κλπ.).
 • Την Τέλεση Πολιτικών Γάμων.
 • Υπογραφή κάθε σχετικού που εκδίδουν οι κατωτέρω αναφερόμενες οργανικές μονάδες.
 • Εποπτεύει και συντονίζει τις κάτωθι υπηρεσίες του Δήμου :

Α. ΕΠΙΤΕΛΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

1) Αυτοτελές Τμήμα Τεχνολογίας, Πληροφορικής και Διαφάνειας που περιλαμβάνει ειδικότερα τα παρακάτω γραφεία:

 • Γραφείο Τεχνολογίας, Πληροφορικής και Επικοινωνιών (Τ.Π.Ε.).
 • Γραφείο Διαφάνειας.

2) Δ/νση Εσωτερικού Ελέγχου, Προγραμματισμού και Οργάνωσης που περιλαμβάνει ειδικότερα τα παρακάτω τμήματα :

 • Τμήμα Εσωτερικού Ελέγχου.
 • Τμήμα Προγραμματισμού και Οργάνωσης.

Β. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

1) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ που περιλαμβάνει ειδικότερα τις παρακάτω διοικητικές ενότητες :

α) Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του Δήμου

 • Γραφείο Δημοτικού Συμβουλίου
 • Γραφείο Οικονομικής Επιτροπής, Επιτροπής Ποιότητας Ζωής και Εκτελεστικής Επιτροπής.
 • Γραφείο Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης, Συμβουλίου Ένταξης Μεταναστών, Επιτροπών του Δημοτικού Συμβουλίου, Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης και Δημοτικών Παρατάξεων.
 • Γραφείο Δημοτικής Κοινότητας Λυκόβρυσης.
 • Γραφείο Δημοτικής Κοινότητας Πεύκης.

β) Τμήμα Δημοτικής Κατάστασης, Ληξιαρχείου και Αλλοδαπών

 • Γραφείο Δημοτικής Κατάστασης
 • Γραφείο Ληξιαρχείου
 • Γραφείο Αλλοδαπών και Μετανάστευσης

γ) Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού και Διοικητικής Μέριμνας

 • Γραφείο Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού
 • Γραφείο Μητρώων και Διαδικασιών Προσωπικού.
 • Γραφείο Διοικητικής Μέριμνας.
 • Γραφείο διοικητικής και γραμματειακής υποστήριξης.

2) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΕΝΤΡΩΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ που περιλαμβάνει ειδικότερα τις παρακάτω διοικητικές ενότητες :

α) Τμήμα ΚΕΠ Πεύκης

 • Γραφείο Εξυπηρέτησης Πολιτών
 • Γραφείο Εσωτερικής Ανταπόκρισης

β) Τμήμα ΚΕΠ Λυκόβρυσης

 • Γραφείο Εξυπηρέτησης Πολιτών
 • Γραφείο Εσωτερικής Ανταπόκρισης

2) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ που περιλαμβάνει ειδικότερα τις παρακάτω διοικητικές ενότητες :

α) Τμήμα Προϋπολογισμού, Λογιστηρίου και Προμηθειών

 • Γραφείο Προϋπολογισμού και οικονομικής πληροφόρησης
 • Γραφείο Λογιστηρίου και Αποθηκών
 • Γραφείο Προμηθειών Υλικών/Εξοπλισμού/Υπηρεσιών
 • Γραφείο διοικητικής και γραμματειακής υποστήριξης.

β) Τμήμα Εσόδων, Περιουσίας και Εμπορικών Δραστηριοτήτων

 • Γραφείο Εσόδων.
 • Γραφείο Περιουσίας.
 • Γραφείο Αδειοδοτήσεων και Ρύθμισης Εμπορικών Δραστηριοτήτων.

γ) Τμήμα Ταμειακής Υπηρεσίας.

 • Γραφείο Πληρωμών.
 • Γραφείο Βεβαιώσεων και Εισπράξεων.
 1. Ορίζει ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ και ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ τον Δημοτικό Σύμβουλο της πλειοψηφίας ΚΟΚΟΡΟΣΚΟ ΔΗΜΗΤΡΙΟ και του μεταβιβάζει τις παρακάτω αρμοδιότητες:
 • Την εποπτεία και το συντονισμό των θεμάτων οδοσήμανσης, της τήρησης του Κ.Ο.Κ. και ηλεκτροφωτισμού του Δήμου.
 • Την εποπτεία, το συντονισμό και την καλή λειτουργία του ηλεκτροφωτισμού του Δήμου.
 • Την εποπτεία επί των θεμάτων του Γραφείου Πολιτικής Προστασίας και Διαχείρισης Κρίσεων.
 • Την εποπτεία και το συντονισμό των θεμάτων που σχετίζονται με τη λειτουργία, τη συντήρηση κ.λπ. των παιδικών χαρών, πλατειών και των συναφών χώρων, που λειτουργούν στα όρια ευθύνης του Δήμου Λυκόβρυσης – Πεύκης.
 • Την εποπτεία, το σχεδιασμό, το συντονισμό και την καλή λειτουργία της Δημοτικής Συγκοινωνίας.
 • Την εποπτεία, το σχεδιασμό και το συντονισμό της περισυλλογής εγκαταλελειμμένων οχημάτων.
 • Συντονίζει θέματα που αφορούν στα αδέσποτα ζώα. Ενδεικτικά αναφέρονται η περισυλλογή και διαχείριση αδέσποτων ζώων, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στις κείμενες διατάξεις.
 • Παρακολουθεί και ενημερώνεται για θέματα που αφορούν στο Ηλιακό Χωριό και που αφορούν σε τεχνικά έργα.
 • Παρακολουθεί και ενημερώνεται για θέματα που αφορούν σε Ευρωπαϊκά και Περιφερειακά Προγράμματα και που αφορούν σε τεχνικά έργα.
 • Την υπογραφή βεβαιώσεων, με εξουσιοδότηση του Δημάρχου που άπτονται της αρμοδιότητάς του.
 • Του ανατίθεται η αρμοδιότητα της υποχρέωσης ενυπόγραφης λήψης γνώσης των υποδείξεων του τεχνικού ασφαλείας και του γιατρού εργασίας καθώς και της λήψης των απαραίτητων μέτρων, ώστε να εξασφαλίζεται σε κάθε περίπτωση η ασφάλεια και η υγεία των εργαζομένων στην Αποκεντρωμένη Υπηρεσία (κτήριο πρώην Δήμου Λυκόβρυσης), στο Αμαξοστάσιο – Εξωτερικούς χώρους.
 • Στο πλαίσιο της συνεργασίας του με τον τεχνικό ασφαλείας, τον γιατρό εργασίας και τις αρμόδιες υπηρεσίες για τα θέματα ασφαλείας και υγείας των εργαζομένων (πρώτες βοήθειες, πυρασφάλεια κλπ.), του ανατίθεται η αρμοδιότητα ορισμού επιτροπών εργαζομένων, για την εφαρμογή των μέτρων που αφορούν στις πρώτες βοήθειες, στην πυρασφάλεια, στην εκκένωση των χώρων κ.λπ. στο κτήριο της υπευθυνότητάς του.
 • Την Τέλεση Πολιτικών Γάμων.
 • Συγκεκριμένα την εποπτεία και τον συντονισμό των κάτωθι υπηρεσιών του Δήμου:

1) Από την ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ τις παρακάτω συγκεκριμένες αρμοδιότητες:

α) το Τμήμα Πολεοδομίας

 • Γραφείο Έκδοσης Οικοδομικών Αδειών
 • Γραφείο Πολεοδομικών Εφαρμογών
 • Γραφείο Ελέγχου Κατασκευών

β) από το Τμήμα Περιβάλλοντος και Πολιτικής Προστασίας

 • Γραφείο Περιβάλλοντος και Εξοικονόμησης Ενέργειας
 • Γραφείο Πολιτικής Προστασίας.

γ) το Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών εργασιών

 • Γραφείο Συντήρησης Κοινοχρήστων Χώρων (πλατειών, οδών, κ.λπ.)
 • Γραφείο Συντήρησης Κτηριακών Υποδομών           

2) Τη ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ που περιλαμβάνει:

α) Τμήμα μελετών:

 • Γραφείο Σχεδιασμού Προγραμμάτων Δράσης
 • Γραφείο Εκπόνησης Μελετών

β) Τμήμα Τεχνικών Έργων:

 • Γραφείο Εκτέλεσης Τεχνικών Έργων
 • Γραφείο Διοικητικής και Γραμματειακής Υποστήριξης

γ) Τμήμα Συγκοινωνιών και Μεταφορών:

 • Γραφείο Κυκλοφοριακών Ρυθμίσεων και Μεταφορών
 • Γραφείο Εγκαταστάσεων και Αδειοδοτήσεων.
 1. Ορίζει κατά τόπον ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΛΥΚΟΒΡΥΣΗΣ και ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ-ΠΡΑΣΙΝΟΥ τον Δημοτικό Σύμβουλο της πλειοψηφίας ΜΠΟΛΛΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ, και του μεταβιβάζει τις παρακάτω αρμοδιότητες:
 • Την εποπτεία και το συντονισμό επί των θεμάτων που σχετίζονται με τη λειτουργία των Λαϊκών Αγορών.
 • Την Τέλεση Πολιτικών Γάμων.
 • Την εποπτεία και το συντονισμό επί θεμάτων των κάτωθι υπηρεσιών του Δήμου :

Συγκεκριμένα από την Δ/νση Περιβάλλοντος και Πολεοδομίας τις παρακάτω αρμοδιότητες:

α) Από το Τμήμα Περιβάλλοντος και Πολιτικής Προστασίας

 • Γραφείο Σχεδιασµού και Εποπτείας Καθαριότητας και Ανακύκλωσης, Αποκομιδής Απορριμμάτων και Ανακυκλώσιμων Υλικών.
 • Γραφείο Διαχείρισης και Συντήρησης Οχημάτων.
 • Γραφείο διοικητικής και γραμματειακής υποστήριξης.

β) το Τμήμα Συντήρησης Πρασίνου

 • Γραφείο Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Πρασίνου
 • Γραφείο Διαχείρισης και Συντήρησης Πρασίνου
 1. Ορίζει ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΥ τον Δημοτικό Σύμβουλο της Πλειοψηφίας, ΚΑΡΥΜΠΑ ΓΕΩΡΓΙΟ, και του μεταβιβάζει τις παρακάτω αρμοδιότητες :
 • Εποπτεύει και συντονίζει το Αυτοτελές Τμήμα Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας και Εθελοντισμού.
 • Την εποπτεία επί θεμάτων του Γραφείου Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας και συγκεκριμένα την εποπτεία και το συντονισμό του προσωπικού των Σχολείων, όπως Σχολικοί Φύλακες και Καθαρίστριες εσωτερικών χώρων σχολείων.
 • Την Τέλεση Πολιτικών Γάμων.
 1. Ορίζει κατά τόπον ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΠΕΥΚΗΣ τον Δημοτικό Σύμβουλο της μειοψηφίας Ιωάννου Παναγιώτη και του μεταβιβάζει τις παρακάτω αρμοδιότητες:
 • Την εποπτεία του Γραφείου Επικοινωνίας και Δημοσίων Σχέσεων.
 • Την εποπτεία των θεμάτων που αφορούν στις Διεθνείς σχέσεις του Δήμου και στην Επιχειρηματικότητα.
 • Την εποπτεία των θεμάτων που αφορούν στις υπηρεσίες του Γραφείου Δημότη και Επικοινωνίας των Δημοτών.
 • Την Τέλεση Πολιτικών Γάμων.
 1. Όταν ο Δήμαρχος απουσιάζει ή κωλύεται, τα καθήκοντά του ορίζεται να ασκεί ως αναπληρωτής Δημάρχου ο Αντιδήμαρχος Καθαριότητας και Πρασίνου και Δημοτικής Κοινότητας Λυκόβρυσης, Μπόλλας Παναγιώτης. Όταν απουσιάζει ή κωλύεται ο Αντιδήμαρχος Μπόλλας Παναγιώτης, τότε τα καθήκοντα του Δημάρχου θα ασκούνται από τον Αντιδήμαρχο Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών, Τσελέντα Αντώνιο.
 2. Όταν ο Αντιδήμαρχος Τσελέντας Αντώνιος απουσιάζει ή κωλύεται, τότε τα καθήκοντά του ως Αντιδημάρχου Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών θα ασκεί ο Αντιδήμαρχος Κοκορόσκος Δημήτριος.
 3. Τις αρμοδιότητες του Αντιδημάρχου Μπόλλα Παναγιώτη, όταν απουσιάζει ή κωλύεται ασκεί ο Αντιδήμαρχος Κοκορόσκος Δημήτριος και αντίστροφα, ενώ τις αρμοδιότητες του Αντιδημάρχου Καρύμπα Γεώργιου, όταν απουσιάζει ή κωλύεται, ασκεί ο Αντιδήμαρχος Ιωάννου Παναγιώτη και αντίστροφα.
 4. Η παρούσα απόφαση να κοινοποιηθεί στους ορισθέντες Αντιδημάρχους του Δήμου, στους Προϊσταμένους Διευθύνσεων, Τμημάτων, Αυτοτελών Τμημάτων και Γραφείων του Δήμου, να δημοσιευθεί σε μία ημερήσια εφημερίδα και, αν δεν υπάρχει ημερήσια, σε μια εβδομαδιαία εφημερίδα της πρωτεύουσας του νομού, να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου και στον διαδικτυακό τόπο του Προγράμματος Διαύγεια.

Έναρξη ισχύος της παρούσης απόφασης από την ημερομηνία δημοσίευσής της στην εφημερίδα.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΥΚΟΒΡΥΣΗΣ-ΠΕΥΚΗΣ

       ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Β. ΜΑΥΡΙΔΗΣ