Τα διοικητικά εργαλεία της τοπικής αυτοδιοίκησης και ο θεσμικός λήθαργος-άρθρο του Μάριου Ψυχάλη

0

Στα πλαίσια της εύρυθμης λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου και κατ΄ επέκταση του συνόλου του Δήμου για την περίοδο 2019 – 2023, εκτιμούμε ότι υπάρχουν θεσμικά εργαλεία τα οποία ο Δήμος και πιο συγκεκριμένα η εκάστοτε δημοτική αρχή οφείλει να ενεργοποιήσει. Είναι πολύ σημαντικό να γίνει σαφές ότι αντίπαλος της δημοτικής αρχής δεν είναι μια ή περισσότερες παρατάξεις εντός του Δημοτικού Συμβουλίου, αλλά ο χρόνος με τον οποίο εξελίσσονται τα έργα, η γραφειοκρατία, η κακοδιοίκηση, η έλλειψη συντονισμού, το κενό μεταξύ Δημοτικού Συμβουλίου και της Κοινωνίας των Πολιτών, δηλαδή η έλλειψη συνεχούς δημοκρατικής νομιμοποίησης, και πολλά άλλα προβλήματα.

Ως εκ τούτου, και καθώς τα ευχολόγια ή ατέρμονες συζητήσεις σίγουρα δεν οδηγούν σε κάποιο αποτέλεσμα, προτείνουμε να ενεργοποιηθούν στο Δήμο Λυκόβρυσης – Πεύκης, οι κάτωθι θεσμικοί μηχανισμοί που προβλέπονται στο πλαίσιο του α΄ βαθμού τοπικής αυτοδιοίκησης.

Το πρώτο και πολύ σημαντικό είναι η λειτουργία της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης, όπως προβλέπεται στο άρθρο 76 του νόμου 3852/2010. Η Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης αποτελεί όργανο με συμβουλευτικές αρμοδιότητες και αποτελείται από μέλη της επαγγελματικής, ακαδημαϊκής, αθλητικής και εν γένει αυτοδιοικητικής κοινότητας,  αλλά και απλούς δημότες, ενώ δύναται να εξετάζει τα τοπικά προβλήματα και τις αναπτυξιακές δυνατότητες του δήμου και διατυπώνει γνώμη για την επίλυση των προβλημάτων και την αξιοποίηση των δυνατοτήτων αυτών, καθώς επίσης γνωμοδοτεί για θέματα γενικότερου τοπικού ενδιαφέροντος, που παραπέμπονται σε αυτή από το δημοτικό συμβούλιο ή τον δήμαρχο.

Το δεύτερο και εξίσου σημαντικό θεσμικό εργαλείο είναι η ενεργοποίηση του άρθρου 77 του νόμου 3852/2010, δηλαδή η εκλογή του Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης. Ο Συμπαραστάτης είναι πρόσωπο εγνωσμένου κύρους και εμπειρίας και σύμφωνα με την νομοθεσία μπορεί να δέχεται ενυπόγραφες καταγγελίες άμεσα θιγόμενων φυσικών ή νομικών προσώπων για κακοδιοίκηση των υπηρεσιών του δήμου, των νομικών του προσώπων και των επιχειρήσεών του και ασκεί διαμεσολάβηση προκειμένου να επιλυθούν τα σχετικά προβλήματα, ενώ είναι υποχρεωμένος να απαντά εγγράφως ή ηλεκτρονικά εντός τριάντα ημερών στους ενδιαφερομένους ως προς τις ενέργειες στις οποίες ο ίδιος προέβη μετά τη λήψη της καταγγελίας τους.

Ένα επιπλέον εργαλείο που προβλέπεται είναι ο Γενικός Γραμματέας του Δήμου, που περιγράφεται στο νόμο 3584/2007. Ο Γενικός Γραμματέας δύναται να αποτελεί τη θεσμική μνήμη της δημοτικής αρχής καθώς δεν (συνηθίζεται να) αντικαθίσταται κατά την θητεία της δημοτικής αρχής, όπως συμβαίνει με τους αντιδημάρχους και τα μέλη των ΔΣ. Ο Γενικός Γραμματέας, μεταξύ άλλων, υποστηρίζει το Δήμαρχο στα διοικητικά του καθήκοντα εκτελώντας τις αρμοδιότητες που του εκχωρεί ο Δήμαρχος. Επιπλέον, συντονίζει τις δημοτικές υπηρεσίες, έτσι ώστε να εξασφαλίζεται με αποδοτικό τρόπο η αποτελεσματικότητα στην επίτευξη των στόχων και που αποφασίζονται από τα πολιτικά όργανα του Δήμου, ενώ παρακολουθεί τη διαδικασία εφαρμογής των αποφάσεων  του  Δημοτικού Συμβουλίου,  της  Οικονομικής Επιτροπής,  της  Επιτροπής  Ποιότητας Ζωής  και  της Εκτελεστικής Επιτροπής  από τις  αρμόδιες  υπηρεσίες του Δήμου.

Δυστυχώς, από το 2011, όποτε και υπάρχουν αυτά τα θεσμικά εργαλεία (Ο Γ.Γ του Δήμου προϋπήρχε), δεν έχουν λειτουργήσει ουσιαστικά, ενώ δεν έχουν ληφθεί οι απαραίτητες πρωτοβουλίες για την πραγματική τους εφαρμογή. Το σκεπτικό του νομοθέτη είναι ότι τα ανωτέρω θεσμικά εργαλεία επικουρούν το έργο της δημοτικής αρχής, ενώ προάγον κοινές αρχές και αξίες του Δημοκρατικού πολιτεύματος και της χρηστής δημόσιας διοίκησης.

Εκτιμούμε ότι είναι ευκαιρία για το Δήμο Λυκόβρυσης – Πεύκης να ξεκινήσει να χρησιμοποιεί όσα θεσμικά μέσα διαθέτει προς όφελος των δημοτών, των πολιτών και όσων ζουν και εργάζονται στο Δήμο μας.