∆ημήτρης Παπαστεργίου, Πρόεδρος Κεντρικής Ένωσης ∆ήμων Ελλάδας: Η ψήφιση του νέου εκλογικού νόμου αποτελεί δικαίωση για την ΚΕ∆Ε. Οι θέσεις μας έγιναν αποδεκτές.

0
??????????

Επόμενη μεγάλη πρόκληση, το νέο νομοσχέδιο για τη μεταρρύθμιση
στο μοντέλο οργάνωσης της αυτοδιοίκησης και την ανακατανομή των
αρμοδιοτήτων μεταξύ των θεσμών του Κράτους.
Συνεδρίαση του ∆ιοικητικού Συμβουλίου της Κεντρικής Ένωσης ∆ήμων
Ελλάδας
Μέσω τηλεδιάσκεψης συνεδρίασε σήμερα το ∆ιοικητικό Συμβούλιο της
Κεντρικής Ένωσης ∆ήμων Ελλάδας με την συμμετοχή των προέδρων των
ΠΕ∆.
● Η ΚΕ∆Ε συμμετέχει στην προώθηση της πρωτοβουλίας «ΕΝΑ στα
ΠΕΝΤΕ» για τον τερματισμό της σεξουαλικής κακοποίησης των
παιδιών
Στη συνεδρίαση του ∆.Σ. της Κ.Ε.∆.Ε. συμμετείχε η Βουλευτής Α’
Θεσσαλονίκης, Έλενα Ράπτη, με την ιδιότητά της ως Εθνικής Συντονίστριας
του Συμβουλίου της Ευρώπης για την προώθηση της καμπάνιας «ΕΝΑ στα
ΠΕΝΤΕ» που αφορά στον τερματισμό της σεξουαλικής κακοποίησης των
παιδιών.
Η κυρία Ράπτη ενημέρωσε τα μέλη του ∆Σ για το θλιβερό ποσοστό 16% στην
Ελλάδα, των παιδιών που πέφτουν θύματα σεξουαλικής κακοποίησης και από
αυτό το ποσοστό μόνο το 2% φτάνει στις αρχές.
Η καμπάνια «ΕΝΑ στα ΠΕΝΤΕ» αξιοποιώντας σύγχρονα οπτικοακουστικά
εργαλεία κι έχοντας διοργανώσει δεκάδες εκδηλώσεις σε όλη την Ελλάδα,
επιδιώκει να αυξήσει την αποδοχή του μηνύματος της και γι αυτό ζήτησε τη
συνδρομή και τη συνεργασία της ΚΕ∆Ε και της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.
Ο Πρόεδρος της ΚΕ∆Ε, ∆ημήτρης Παπαστεργίου δήλωσε ότι το μήνυμα της
καμπάνιας πρέπει να μεγεθυνθεί και να φτάσει σε όλη την Ελλάδα και ότι η
Τοπική Αυτοδιοίκηση θα είναι στο πλευρό της, για να σπάσει η σιωπή και
κάθε παιδί να αισθάνεται και να είναι ασφαλές.
● ∆ημήτρης Παπαστεργίου: Μας δικαιώνει ο νέος Εκλογικός Νόμος
– Το επόμενο στοίχημα είναι το νομοσχέδιο για την ανακατανομή
των αρμοδιοτήτων.
Στο ∆.Σ. συζητήθηκε και το ζήτημα του νέου εκλογικού νόμου για τις
αυτοδιοικητικές εκλογές. Ο Πρόεδρος της ΚΕ∆Ε τόνισε, ότι « το νέο εκλογικό
σύστημα θα αντιμετωπίσει τις παθογένειες που δημιούργησε ο Κλεισθένης και
βοηθήσει την Τοπική Αυτοδιοίκηση να παίρνει αποφάσεις πιο γρήγορα, ώστε
να είναι πιο αποτελεσματική και πιο χρήσιμη στους πολίτες.
Η ΚΕ∆Ε πέτυχε να υιοθετηθούν στο νέο Ν/Σ οι θέσεις της αυτοδιοίκησης,
συμμετέχοντας ενεργά σε όλα τα στάδια διαβούλευσης. Όμως η επόμενη
μεγάλη πρόκληση, είναι να υιοθετηθούν οι απόψεις της ΚΕ∆Ε στο Ν/Σ που
αφορά την ανακατανομή των αρμοδιοτήτων των ∆ήμων, στο πλαίσιο της
επικείμενης μεταρρύθμισης στη λειτουργία του Κράτους. Για το σκοπό αυτό
θα υπάρξει συστηματική δουλειά από πλευράς ΚΕ∆Ε μέσα στο καλοκαίρι και
πιθανόν να διοργανωθούν και συνεδριακές διασκέψεις για το λόγο αυτό. Οι
προτάσεις της αυτοδιοίκησης έχουν καταγραφεί και έχουν κατατεθεί στο
ΥΠΕΣ και πρέπει να πιέσουμε ώστε να γίνουν δεκτές για μια πιο ισχυρή και
αυτόνομη Τοπική Αυτοδιοίκηση».
Ειδικά για το θέμα των αντιδράσεων που υπήρχαν και στη Βουλή από τους
εκπροσώπους των ∆ημοτικών Κοινοτήτων ο κ. Παπαστεργίου δήλωσε:
«Θέλω να στείλω ένα μήνυμα στους ανθρώπους των κοινοτήτων οι οποίοι
αντέδρασαν και κάποιες φορές λίγο ακραία. Στη Βουλή κάποια στιγμή ένιωσα
ότι δεν συζητούσαν για τον Εκλογικό Νόμο αλλά για την ΚΕ∆Ε και την δική
μου παρουσία. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι χέρι-χέρι θα πάμε να λύσουμε
τα προβλήματα των ∆ημοτικών Κοινοτήτων. Τα πράγματα έχουν αλλάξει κι
αυτό πρέπει να γίνει αντιληπτό. ∆εν υπάρχουν πλέον οι Κοινότητες όπως τις
είχαμε συνηθίσει. Με μια ισχυρή, δυνατή, ευέλικτη, αυτόνομη και αυτοτελή
Αυτοδιοίκηση θα μπορέσουμε να λύσουμε τα προβλήματα σε πόλεις και
χωριά».
Στο ∆.Σ. της ΚΕ∆Ε συζητήθηκε το νομοσχέδιο που τέθηκε σε
διαβούλευση κι αφορά τη διαχείριση των αποβλήτων.
Το νομοσχέδιο αυτό φιλοδοξεί να αντιμετωπίσει την υστέρηση που
παρουσιάζει η χώρα όσον αφορά την φιλική προς το περιβάλλον και την
κυκλική οικονομία διαχείριση των απορριμμάτων.
Αναγνωρίζεται σωστά ο κομβικός ρόλος των ∆ήμων, όσον αφορά το
συγκεκριμένο ζήτημα, αλλά πολλές από τις διατάξεις του, παρά το γεγονός ότι
έρχονται να καλύψουν λάθη και ολιγωρίες ετών, δεν αντιμετωπίζουν δίκαια
την αυτοδιοίκηση και υπάρχουν προβλέψεις, που θα επιβαρύνουν οικονομικά
τους ∆ήμους και τις τοπικές κοινωνίες δυσανάλογα.
Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ενέργειας, Περιβάλλοντος και ∆ιαχείρισης
Απορριμμάτων της ΚΕ∆Ε, ∆ήμαρχος Αγρινίου, Γιώργος Παπαναστασίου
παρουσίασε τις παρατηρήσεις της ΚΕ∆Ε πάνω στο σχέδιο νόμου.
Οι παρατηρήσεις αυτές αποτελούν τη βάση της δουλειάς που θα γίνει τις
επόμενες ημέρες, ώστε η ΚΕ∆Ε να παρουσιάσει ολοκληρωμένες προτάσεις.
Η καταγραφή των ενστάσεων αλλά και η προβολή θετικών προτάσεων σε ένα
τόσο σημαντικό ζήτημα αποτελεί από πλευράς αυτοδιοίκησης στάση ευθύνης.
Η ΚΕ∆Ε επεσήμανε ότι είναι προς τη σωστή κατεύθυνση να συνταχθεί ένα
νομοσχέδιο, που θα συμπεριλαμβάνει όλο το φάσμα των διατάξεων που
καλύπτουν τον τομέα των στερεών αποβλήτων και τη διαχείρισή τους, αλλά
θα πρέπει ταυτόχρονα να μην περιέχει άρθρα που προβλέπουν μόνον νέες
υποχρεώσεις για τους ΟΤΑ, χωρίς να διασφαλίζονται παράλληλα οι νέοι
πόροι που είναι απαραίτητοι για να ανταποκριθούν οι ∆ήμοι στα όσα
προβλέπονται .
Πολλές νέες ευθύνες και ασφυκτικά χρονοδιαγράμματα
Όπως επισημάνθηκε, το σχέδιο νόμου προβλέπει ανάληψη περισσότερων
υποχρεώσεων για τους ∆ήμους, στις οποίες καλούνται να ανταποκριθούν
μέσα σε ασφυκτικά χρονοδιαγράμματα και χωρίς επαρκή προετοιμασία.
Περιλαμβάνεται μεταξύ άλλων ένα ευρύ φάσμα κυρωτικών διατάξεων
προς τους ∆ήμους, οι οποίοι καθίστανται ο βασικός παίκτης για την
εφαρμογή του νέου μοντέλου διαχείρισης των Αστικών Στερεών Αποβλήτων.
Οι συγκεκριμένες διατάξεις αν υιοθετηθούν θα αναγκάσουν τους ∆ήμους να
επιβάλλουν υψηλά τέλη που θα επιβαρύνουν τους δημότες, ενώ κινδυνεύουν
με περαιτέρω μείωση των εσόδων τους, αφού στις κυρώσεις που
προβλέπονται συμπεριλαμβάνεται η παρακράτηση οφειλών και από το
βασικό έσοδο των ∆ήμων, από το οποίο εξαρτάται η λειτουργία τους, που
είναι οι Κεντρικοί Αυτοτελείς Πόροι (ΚΑΠ)
Το ∆Σ της ΚΕ∆Ε αποφάσισε να ζητήσει μεγαλύτερο περιθώριο χρόνου όσον
αφορά τη διαβούλευση, καθώς και να υπάρξει από πλευράς της αρμόδιας
επιτροπής μεγαλύτερη επεξεργασία του περιεχομένου του Ν/Σ, ώστε να
κατατεθούν συγκεκριμένες, ρεαλιστικές κι εφαρμόσιμες προτάσεις από
πλευράς αυτοδιοίκησης.
∆ήλωση του Προέδρου της ΚΕ∆Ε, ∆ημήτρη Παπαστεργίου:
Το νομοσχέδιο αυτό θα πρέπει να αποτελέσει την αφορμή να ξαναδούμε με
ρεαλιστικό τρόπο ποια θα είναι τα επόμενα χρόνια στην ανακύκλωση. Γιατί το
προηγούμενο διάστημα με ευθύνη του Κράτους, δεν υπήρχε κανένας έλεγχος
όσον αφορά τους κανόνες λειτουργίας των συστημάτων ανακύκλωσης. Τόσα
χρόνια , χωρίς οι ∆ήμοι να έχουν καμία ευθύνη , κάποιοι άφηναν την αγορά να
τσουλήσει όπως τσουλούσε με τα γνωστά αποτελέσματα. Αυτή η κατάσταση
πρέπει να τερματιστεί.
Σε σχέση με το νομοσχέδιο για το ίδιο ζήτημα που είχε κατατεθεί πριν
μερικούς μήνες, το νέο σχέδιο είναι πιο μαζεμένο κι έχουμε πλέον την
ευκαιρία να ασχοληθούμε επί της ουσίας με θέματα που μέχρι σήμερα δεν
είχαμε ακουμπήσει. Η άποψή μου είναι «όλοι οι καλοί χωράνε» στην αγορά
της ανακύκλωσης αρκεί οι ∆ήμοι να ξέρουμε ξεκάθαρα ποιοι είναι οι όροι του
παιχνιδιού ώστε να εναρμονιστούμε όλοι, και εμείς και οι παίκτες της αγοράς.
Το νομοσχέδιο ναι μεν βλέπει τους ∆ήμους ως βασικούς παίκτες στην
ανακύκλωση, αλλά μας φορτώνει διάφορα – όπως την περισυλλογή αμιάντου
από ανακαινίσεις σπιτιών. Μας φορτώνει υποχρεώσεις χωρίς τα μέσα για να
στηρίξουμε αυτές τις νέες πρακτικές.
Πρέπει να καταλάβουν όλοι ότι τα έξοδα που θα επωμιστούν οι ∆ήμοι με
βάση τις νέες ευθύνες που τους αποδίδονται, θα είναι και μεγάλα και
δυσβάστακτα, χωρίς να υπάρχει καμία πρόβλεψη από πού θα έρθουν έσοδα
για να στηριχθεί το νέο μοντέλο από τους δήμους. Τις Μονάδες Ενεργειακής
Αξιοποίησης π.χ., που θα έχουν έσοδα, δεν τις δίνουν στους ∆ήμους. ∆ηλαδή
τα έσοδα θα τα πάρει κάποιος άλλος και εμείς θα έχουμε μόνο να καλύψουμε
τα έξοδα.
Γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά πως όλο αυτό το διάστημα, όλα αυτά τα χρόνια
υπήρχε απροθυμία του κράτους να ρυθμίσει την αγορά της ανακύκλωσης με
αποτέλεσμα να βλέπουμε διάφορα φαινόμενα.
∆ε θα πω ότι μόνο ο μπλε κάδος ή τα «τέσσερα ρεύματα» είναι τα σωστά –
ούτως ή άλλως δεν υπάρχει και λόγος να μπουν παντού «τέσσερα ρεύματα»
αυτό θα αποφασισθεί ανάλογα με τα σημεία και τα χαρακτηριστικά της κάθε
γειτονιάς. Πιθανώς η λύση θα είναι ένα μικτό σύστημα: και σπιτάκια
ανακύκλωσης και ό,τι άλλο νομίζουμε ότι είναι κατάλληλο για τις περιοχές μας.
Θα πρέπει όμως να ρυθμιστεί η αγορά και να μπουν επιτέλους κανόνες».
Ανησυχία στους ∆ήμους για τη λήξη των οκτάμηνων συμβάσεων
Πολλοί ∆ήμοι ανησυχούν για το τι θα γίνει με τα προγράμματα κοινωφελούς
εργασίας και τις παρατάσεις των συμβάσεων Covid.
Ο Πρόεδρος της ΚΕ∆Ε ανέφερε ότι σε επικοινωνία που είχε με το Υπουργείο
Εργασίας ενημερώθηκε ότι τις επόμενες ημέρες θα ανακοινωθεί η νέα
κοινωφελής έτσι ώστε να μπορέσουν οι ∆ήμοι να προσλάβουν προσωπικό
μέσα στον Αύγουστο.
Ο κ. Παπαστεργίου είπε ακόμη ότι υπάρχουν αιτήματα από πολλούς
εργαζόμενους στα οκτάμηνα για παράταση πλέον των δύο μηνών.
«Μεταφέρουμε την αγωνία μας αλλά αισθάνομαι ότι δεν θα είναι εύκολη μια
νέα τέτοια παράταση ελλείψει χρημάτων» είπε ο Πρόεδρος της ΚΕ∆Ε.
Επίσης τόνισε ότι η ΚΕ∆Ε θα ζητήσει με επιστολή της την παράταση των
συμβάσεων Covid που λήγουν αφού ακόμη οι συνθήκες επιβάλουν την
παρουσία επιπλέον προσωπικού.
Νέα δεδομένα στην ΕΕΤΑΑ – Καταλύτης η παρέμβαση της ΚΕ∆Ε
Ο Πρόεδρος της ΚΕ∆Ε τόνισε ότι η παρέμβαση της ΚΕ∆Ε ήταν καταλυτική για
να δημιουργηθούν νέα δεδομένα στην ΕΕΤΑΑ με την σύγκληση της Γενικής
Συνέλευσης για να οριστεί νέο ∆Σ. Ευχαρίστησε τους δύο ∆ημάρχους που
παραιτήθηκαν από το ∆Σ της ΕΕΤΑΑ τονίζοντας ότι «δεν αφορά στη δική τους
ικανότητα το αίτημα της ΚΕ∆Ε να ζητήσει την παραίτηση του ∆Σ της ΕΕΤΑΑ,
αλλά είναι μια πολιτική θέση για κάτι με το οποίο είχαμε διαφωνήσει εξ´ αρχής
και στην συνέχεια ζητήσαμε, ότι θα έπρεπε το ∆Σ της ΕΕΤΑΑ να οριστεί σε
συνεννόηση με την νέα διοίκηση της ΚΕ∆Ε».
Ναυαγοσωστική δαπάνη – Άμεση εκταμίευση 8 εκ. ευρώ προς τους
∆ήμους
Το Υπουργείο έδωσε παράταση μέχρι τις 22 Ιουνίου για το φλέγον θέμα που
αφορά στους ∆ήμους. Τις επόμενες μέρες θα εκταμιευτούν τα 8 εκ. ευρώ
προκειμένου οι ∆ήμοι να καλύψουν τις έκτακτες ανάγκες για την
ναυαγοσωστική κάλυψη.
Σε περίπτωση που μέχρι τις 22/6 κάποιοι ∆ήμοι δεν προλάβουν να τρέξουν
τις διαδικασίες και να βρουν το απαραίτητο προσωπικό η ΚΕ∆Ε θα ζητήσει να
υπάρξει μια παράταση για τις προσλήψεις, με δεδομένα και τα προβλήματα
λειτουργίας των σχολών ναυαγοσωστών λόγω της πανδημίας.
Ο κ. Παπαστεργίου επεσήμανε όμως ότι ενώ η ΚΕ∆Ε και 117 ∆ήμοι της
χώρας που είχαν ναυαγοσωστική κάλυψη, τόνιζαν ότι δεν υπάρχουν χρήματα
για να τρέξει φέτος το πρόγραμμα κάποιοι μεμονωμένοι ∆ήμοι που είχαν τα
χρήματα κίνησαν τις διαδικασίες. «Καλά έκαναν και κίνησαν τις διαδικασίες
αυτοί οι λίγοι ∆ήμοι αλλά όταν πάμε οργανωμένα και διεκδικούμε χρήματα για
όλους, οι μεμονωμένες κινήσεις δε βοηθάνε την κοινή μας προσπάθεια».
Ταμείο Παρακαταθηκών και ∆ανείων – Γίνονται δεκτές οι προτάσεις της
ΚΕ∆Ε
Η ΚΕ∆Ε πέτυχε να προχωρήσει η τροπολογία που θα καλύψει τα βασικά
αιτήματα των ∆ήμων:
1. Επιμήκυνση της περιόδου χάριτος έτσι ώστε να μην πληρώσουν οι
∆ήμοι άμεσα τοκοχρεολύσια
2. Να πάει πιο πίσω χρονικά η αποπληρωμή των δόσεων του τμήματος
των ληξιπρόθεσμων που πρέπει να επιστραφούν.
Ο Πρόεδρος της ΚΕ∆Ε δήλωσε ότι πρέπει να γίνει μια αναχρηματοδότηση του
συνόλου των δανείων των ∆ήμων με ένα πιο χαμηλό επιτόκιο. «Είναι
αδιανόητο να έχουμε 3, 4 5 και 6% επιτόκιο από μια τράπεζα που τη
νιώθουμε και είναι η δική μας τράπεζα όπως το Ταμείο Παρακαταθηκών και
∆ανείων.
Η κινητικότητα αδειάζει τους ∆ήμους
Ο Πρόεδρος της ΚΕ∆Ε μετέφερε για μια ακόμη φορά, στο ∆Σ, την αγωνία
πολλών ∆ημάρχων για την αποψίλωση των ∆ήμων από εξειδικευμένο
προσωπικό, την ώρα που νέες αρμοδιότητες έρχονται να αυξήσουν τις
υποχρεώσεις τους.
Ο κ. Παπαστεργίου δήλωσε: Πρέπει να διατρανώσουμε την αντίθεσή μας για
κινητικότητα χωρίς όρους. Οι ∆ήμοι αδειάζουν. Μας πνίγουν προθεσμίες και
χωρίς προσωπικό δεν μπορούμε να λειτουργήσουμε. Θα το θέσουμε και πάλι
στην ηγεσία του Υπ. Εσωτερικών ότι αν δεν μπορεί να εξαιρεθεί η
Αυτοδιοίκηση Α’ βαθμού τουλάχιστον να γίνεται με όρους που δεν θα αδειάζει
τους ∆ήμους.
Επιστολή στον ΕΦΚΑ για την ασφαλιστική ενημερότητα των ∆ήμων
Υπάρχουν πολλοί ∆ήμοι που δεν μπορούν να πάρουν ασφαλιστική
ενημερότητα λόγω λάθους στην πληρωμή των ασφαλιστικών εισφορών.
Από πέρσι ο ΕΦΚΑ ενημέρωσε την ΕΑΠ για αλλαγή των κωδικών. Η ΕΑΠ με
τη σειρά της θα έπρεπε να ενημερώσει τους εκκαθαριστές μισθοδοσίας. Εκεί
υπήρξε μια παρανόηση με αποτέλεσμα κάποιοι ∆ήμοι να πληρώνουν μεν
αλλά σε λάθος κωδικούς. Έτσι δημιουργείται πρόβλημα στην ικανότητα λήψης
ασφαλιστικής ενημερότητας.
Η ΚΕ∆Ε θα αποστείλει επιστολή προς τον ΕΦΚΑ, ζητώντας να υπάρξει μια
άμεση λύση προκείμενου οι ∆ήμοι να μπορούν να έχουν ενημερότητα ώστε
να μπορούν να λαμβάνουν χρήματα από ευρωπαϊκά ή άλλα προγράμματα
απρόσκοπτα.
Η ΚΕ∆Ε ζητάει παράταση για τους διαγωνισμούς για τα Σημεία
Φόρτισης Ηλεκτροκίνητων Οχημάτων (ΣΦΗΟ)
Με δεδομένο ότι στις 23 Ιουνίου λήγει η προθεσμία για τους διαγωνισμούς
των ΣΦΗΟ, η ΚΕ∆Ε θα ζητήσει παράταση από το Υπουργείο προκειμένου
όλοι να προλάβουν να απορροφήσουν τα χρήματα για να τρέξουν οι
διαγωνισμοί και να γίνουν οι μελέτες για την τοποθέτηση ΣΦΗΟ στις πόλεις.
Όπως δήλωσε ο Πρόεδρος της ΚΕ∆Ε: Από τους 254 ∆ήμους που κατέθεσαν
προτάσεις στο Πράσινο Ταμείο και πήραν χρηματοδότηση για τα ΣΦΗΟ μόλις
117 είχαν «σηκώσει» τους διαγωνισμούς. Πολλοί ∆ήμοι προτίμησαν να
τρέξουν τους διαγωνισμούς με τον νέο νόμο 4782 που από την 1/6 δίνει το
δικαίωμα να πάμε σε αναθέσεις έως 30.000 ευρώ. Για το λόγο αυτό θα
ζητήσουμε την παράταση.
Οι ∆ήμοι πρέπει να ολοκληρώσουν την επεξεργασία των δεδομένων
από την Ηλεκτρονική Πλατφόρμα Τετραγωνικών.
Ο Πρόεδρος της ΚΕ∆Ε κάλεσε όσους ∆ήμους έχουν καθυστερήσει να
ολοκληρώσουν την επεξεργασία των στοιχείων που υποβλήθηκαν στην
ηλεκτρονική Πλατφόρμα Τετραγωνικών καθώς έτσι θα μπορέσουν να έχουν
επιπλέον έσοδα στα ταμεία τους. Η προθεσμία λήγει στις 30 Ιουνίου.
«Παρά τη δυσκολία της συγκυρίας που λόγω της πανδημίας δουλεύαμε με
λιγότερο προσωπικό είναι σημαντικό να τρέξουν οι διαδικασίες, πέρα από τη
συμβατική μας υποχρέωση, είναι χρήματα που θα μπαίνουν στα ταμεία μας.
Ακόμη κι αν ζητήσουμε παράταση, θα είναι μικρή και σίγουρα η τελευταία.
Πρέπει να κινητοποιηθούμε.
Και μετά πρέπει να συζητήσουμε με το Υπουργείο την επόμενη μέρα της
πλατφόρμας. Μια δουλειά που έκανε η ΚΕ∆Ε με την ΑΑ∆Ε, το Υπ.
Εσωτερικών, την ΓΓΠΣ, και τον ∆Ε∆∆ΗΕ θα πρέπει την εκμεταλλευτούμε και
να ξανανοίξει, έστω όχι και με 100% απόσβεση των προσαυξήσεων αλλά με
μια σταδιακή αποκλιμάκωση των προσαυξήσεων. Είναι πολλοί οι δημότες
που δεν πρόλαβαν να τακτοποιήσουν τα ακίνητά τους.
Η ΚΕ∆Ε και ο Σύνδεσμος ∆ήμων Ιαματικών Πηγών Ελλάδας (Σ∆ΙΠΕ)
πέτυχαν την αλλαγή του νομοσχεδίου για τον Ιαματικό Τουρισμό
Ο Πρόεδρος του Σ∆ΙΠΕ, και ∆ήμαρχος Κύθνου, Σταμάτης Γαρδέρης,
ενημέρωσε το ∆Σ της ΚΕ∆Ε ότι οι προσπάθειες του Συνδέσμου αλλά και της
ΚΕ∆Ε απέδωσαν καρπούς και το αρχικό νομοσχέδιο άλλαξε με αποτέλεσμα
να υπάρχει ικανοποίηση στους ∆ήμους Ιαματικών Πηγών που βλέπουν ότι
λύνονται προβλήματα που θα οδηγήσουν σε αναπτυξιακή πορεία τους
σχετικούς ∆ήμους. Μαζί με τον Γ.Γ του Συνδέσμου, Μάρκο ∆ανά,
αναφέρθηκαν σε κάποιες επισημάνσεις που οφείλεται να ληφθούν υπόψη και
ευχαρίστησε την ΚΕ∆Ε για τη συμβολή της.
Ο Πρόεδρος της ΚΕ∆Ε, ∆ημήτρης Παπαστεργίου δήλωσε:
Είναι σημαντικό ότι έγιναν κατανοητά τα αιτήματα του Συνδέσμου και της
ΚΕ∆Ε. Είχαμε μια καλή συνεργασία και χωρίς παιχνίδια κάτω από το τραπέζι
και τα δίκαια αιτήματα μας που ήταν και πλήρως τεκμηριωμένα έγιναν δεκτά
και το νομοσχέδιο άλλαξε. Θέλω να τονίσω την καλή συνεργασία που είχαμε
με τον Υπουργό Τουρισμού που κατάλαβαν τις ανάγκες που ταιριάζουν σε μια
σύγχρονη Τοπική Αυτοδιοίκηση.
Ολοκληρωμένο σχέδιο για την πρόληψη και αντιμετώπιση των δασικών
πυρκαγιών από την ΚΕ∆Ε – Οι ∆ήμοι χρειάζονται χρήματα και μέσα για
την πυροπροστασία
Στη συνεδρίαση του ∆Σ συζητήθηκε αναλυτικά η αδήριτη ανάγκη να αλλάξει η
φιλοσοφία, η στρατηγική και ο σχεδιασμός της πρόληψης και της καταστολής
των πυρκαγιών εκτός αστικού ιστού. Το ∆Σ αποφάσισε ότι η
εμπεριστατωμένη εισήγηση του Α’ Αντιπροέδρου της ΚΕ∆Ε, Λάζαρου
Κυρίζογλου, θα αποτελέσει τη βάση για επεξεργασία και ανάπτυξη από την
Επιτροπή Πολιτικής Προστασίας της ΚΕ∆Ε ώστε να μπει σε διάλογο με τα
αρμόδια Υπουργεία. Η ΚΕ∆Ε θα προτείνει, μεταξύ άλλων την
επαναδιοργάνωση και επαναστελέχωση των ∆ασικών Υπηρεσιών με διακριτό
ρόλο από την Πυροσβεστική Υπηρεσία.
Ο Πρόεδρος της ΚΕ∆Ε ∆ημήτρης Παπαστεργίου δήλωσε:
Θα πρέπει να καταλάβουν όλοι ότι οι φωτιές δεν σταματούν στα διοικητικά
όρια των ∆ήμων. Πρέπει να τονίσουμε την ανάγκη να χρηματοδοτηθούν οι
∆ήμοι με παραπάνω χρήματα. Οι ∆ήμοι Λουτρακίου και Μεγαρέων που είχαν
τις μεγάλες πρόσφατες πυρκαγιές επιχορηγούνται για πυροπροστασία με 50
χιλιάδες ευρώ το χρόνο ο καθένας. Τι να πρωτοκάνεις με αυτά τα χρήματα;
Το λέω αυτό για να βγάλουμε λίγο από το κάδρο τις ευθύνες των ∆ήμων που
κάποιοι ψελλίζουν. Προφανώς πρέπει να κάνουμε ό,τι μπορούμε αλλά
διαθέτουμε ελάχιστα χρήματα και ανύπαρκτα μέσα.
Περιμένουμε την νέα γενναία χρηματοδότηση από το Ταμείο Ανάκαμψης,
αυτά τα 70 εκατομμύρια ευρώ που θα πάνε γενικά στην Πολιτική Προστασία
και μέρος της οποίας θα υλοποιηθεί από τους ∆ήμους με μηχανήματα που θα
πάρουμε. Είναι πολύ σημαντικό βήμα ότι δόθηκαν 2, 84 ευρώ στους ∆ήμους
Αττικής, στην Αρχαία Ολυμπία, και στο Μαντούδι. Όμως αυτό πρέπει να είναι
μόνο η αρχή γιατί οι κίνδυνοι είναι παντού και όλοι πρέπει να έχουμε μέσα για
το έργο που καλούμαστε να επιτελέσουμε.
Οι προτάσεις της ΚΕ∆Ε για τους Ορεινούς ∆ήμους για την
«Μεταρρύθμιση της ∆ημόσιας Πολιτικής – Χαρακτηρισμός του ∆ήμου
Ερυμάνθου ως «ορεινού»
Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ορεινών Περιοχών της ΚΕ∆Ε, ∆ήμαρχος
Ανωγείων, Σωκράτης Κεφαλογιάννης παρουσίασε στο ∆Σ τις παρατηρήσεις
και προτάσεις της για την αναβάθμιση και αυτοτέλεια των ορεινών ∆ήμων στο
επίπεδο της ∆ημόσιας ∆ιοίκησης. Παράλληλα συζητήθηκε το αίτημα του
∆ήμου Ερυμάνθου να χαρακτηριστεί ως ορεινός και αποφασίστηκε να γίνει
σχετική εισήγηση το Υπ. Εσωτερικών. Ο ∆ήμαρχος Ερυμάνθου, Θόδωρος
Μπαρής ευχαρίστησε την ΚΕ∆Ε και δήλωσε ότι ο χαρακτηρισμός του ∆ήμου
ως «ορεινού» θα λύσει πάγια προβλήματα με την βοήθεια που θα προκύψει.
Ο Πρόεδρος της ΚΕ∆Ε, ∆ημήτρης Παπαστεργίου τόνισε ότι πρέπει να είναι
διακριτός ο ρόλος των ∆ήμων, οι ορεινοί ∆ήμοι να έχουν έμπρακτη στήριξη
οικονομική αλλά και για μελέτες, επίβλεψη και όλα όσα συμβάλουν στην
σύγχρονη ανάπτυξη των ∆ήμων. Ο κ. Παπαστεργίου είπε πρέπει να γίνουν
όλες οι ενέργειες ώστε να μην υπάρχουν ∆ήμοι διαφορετικών ταχυτήτων με τα
ίδια χαρακτηριστικά.
Ημερίδα για τη διευκόλυνση κινηματογραφικών παραγωγών
Η ιδέα του ∆ήμου Αθηναίων να συνεργαστεί με την ΚΕ∆Ε για την διοργάνωση
ημερίδας ενημέρωσης για μια νέα προοπτική ανάπτυξης και τουρισμού
πόλεων της Ελλάδας παρουσιάστηκε στο ∆Σ της ΚΕ∆Ε.
Η ΚΕ∆Ε θα προετοιμάσει την ημερίδα με τον ∆ήμο Αθηναίων, που είχε την
πρωτοβουλία, ώστε όλοι οι ∆ήμοι να ενημερωθούν για το πώς θα μπορέσουν
να διευκολύνουν την παραγωγή κινηματογραφικών ταινιών.
Όπως τόνισε ο κ Παπαστεργίου είναι μια σημαντική πρωτοβουλία που θα
συμβάλει στην τουριστική και οικονομική ανάπτυξη των ∆ήμων που μέσα από
κινηματογραφικές ταινίες θα μπορούν να «ταξιδεύουν» στον κόσμο.

Αφήστε μια απάντηση

Παρακαλώ εισάγετε το σχόλιό σας!
Εισαγάγετε εδώ το όνομά σας