Δήμος Χαλανδρίου | Καύσωνας – Κλιματιζόμενοι χώροι από 10-14/6

0
**** ÐÑÏÓÏ×Ç - ÓÇÌÅÉÙÓÇ ÃÉÁ ÔÏÍ ÁÑ×ÉÓÕÍÔÁÊÔÇ **** ** Ç öùôïãñáößá Ý÷åé ëçöèåß ÷ùñßò ôç ñçôÞ Üäåéá ôùí åéêïíéæüìåíùí. Ç äçìïóßåõóç ôùí ÷áñáêôçñéóôéêþí ôïõò ãßíåôáé áðïêëåéóôéêÜ ìå åõèýíç ôïõ ÷ñÞóôç **

Για την ανακούφιση των συμπολιτών μας από το νέο κύμα καύσωνα, διατίθεται ο κλιματιζόμενος χώρος στην αίθουσα πολλαπλών εκδηλώσεων της δ/νσης Κοινωνικής Μέριμνας (Σολωμού 10), από τη Δευτέρα 10 Ιουνίου 2024 έως και την Παρασκευή 14 Ιουνίου 2024.

Ώρες λειτουργίας:  07.00 – 20.00

Σημειώνεται, επίσης, ότι οι πολίτες μπορούν, καθ’ όλη τη διάρκεια του καύσωνα, να φιλοξενηθούν σε ΟΛΑ τα κτήρια υπηρεσιών του Δήμου, τις ώρες λειτουργίας τους 08.00 – 15.00

Θα υπάρξει νέα ανακοίνωση, με βάση την εξέλιξη του φαινομένου του καύσωνα.

 

Αφήστε μια απάντηση

Παρακαλώ εισάγετε το σχόλιό σας!
Εισαγάγετε εδώ το όνομά σας